Bəşəriyyət qadınla yüksələcək

Bəşəriyyət qadinla yüksələcək

Allah Hz. Məryəmi Bütün Aləmlərin Qadınlarına Üstün Etmişdir. Hz. Məryəm həyatının hər anında, gördüyü hər işdə Allaha yönələn, Allahın adını ucaldan, Rəbbimizə ürəkdən bağlı, səmimi mömindir. 

Allahın Quranda diqqət çəkdiyi qadınlardan biri də Misirdə olan Əzizin arvadıdır. Hz.Yusuf qardaşlarının özünə qurduğu tələ nəticəsində kölə taciri tərəfindən bu Misirli Əzizə satılmışdır. 

Allah Quranda iman edənlər üçün iki nümunəvi qadından bəhs etmişdir. Bunlardan biri Hz. Məryəm, digəri isə Fironun xanımıdır. 

Hz. Süleyman yaşadığı dövrdə Allahın lütfü və nemətləri sayəsində əsrlər sonra belə insanları heyrətləndirən böyük hökmranlıq qurmuşdur.

Bəzi insanlar İslamda qadına nə qədər böyük bir əhəmiyyət və dəyər verildiyindən xəbərsizdirlər.

Pages

“Bu dövrdə uşaq yetişdirmək çox çətindir” deyənlərdənsinizsə “Mütləq etməli olduğunuz “ və “qətiyyən etməyəcəyiniz” bəzi davranışlara diqqət etsəniz, yaxşı ana-ata olmaq o qədər də çətin deyil.

Yaraladılışdan insanlar qadın və kişi olaraq fərqlidirlər. Onların arasındakı münasibətlərin sağlam olması üçün iki cinsin də qarşı tərəfin özündən fərqli olduğunu bilməsi gərəkdir. Əks təqdirdə bizim hiss etdiyimizi onun da hiss etməsini və ya bizim istədiyimizi istəməsini arzulayarıq.

Ailə iki nəfərin qurduğu bir müəssisədir. Ailə sağlam bir cəmiyyətin formalaşması üçün qoyulan bir kərpicdir; necə ki, sağlam daşlardan sağlam bir qala inşa edilir. Ailə kralların belə girə bilmədiyi bir qaladır.

Analarımız bizim üçün çox müqəddəs insanlardır. Bəzən özləri yeməyib bizləri yedirən, özləri geyinməyib bizləri geyindirən, azacıq xəstələndikdə belə başımızın üstündə dayanıb səhərə qədər bizə keşik çəkən, rahatlığını, ömrünü-gününü bizlərə sərf edən yenə anadır. 

20-ci yüzilliyin əvvəllərindən qadınlar iş həyatlarını qurmağa başladılar. Demək olar ki, hər sahədə işləyən qadınlar iş həyatına aid çətinliklərlə yanaşı bir çox başqa problemlərlə də qarşılaşdılar.

Pages

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın təhsili uğrunda mübarizənin geniş yayılmasında, qadın məktəblərinin yaradılmasında, burada təlim-tərbiyə işlərinin təşkilində mütərəqqi qadın pedaqoqlar - Hənifə xanım Məlikova, onun qızı Qəribsoltan xanım, Şəfiqə xanım Əfəndizadə, Xədicə xanım Ağazadə, Ədilə xanım Şahtaxtinskaya, Səkinə xanım Axundzadə, Rəhilə xanım Hacıbababəyova, Nabat xanım Nərimanova, Gövhər xanım Qazıyeva və digərlərinin böyük xidmətləri olub. 

Azərbaycan oftalmologiyasının ən layiqli nümayəndələrindən biri Əməkdar elm xadimi, professor Sona xanım Vəlixan olmuşdur (1883-1982)

Səkinə xanım Mirzə Heybət qızı Axundzadə Azərbaycanın ilk qadın dramaturqu və müəllimlərindən biridir. Yazıçı Mirzə Heybət Axundzadənin qızıdır

Tədqiqatçılar bildirir ki, tanınmış zadəgan ailəsindən çıxmış Tuqanova-Muxtarovanın adı Azərbaycanda məşhur adamların xeyriyyəçilik fəaliyyətindən söhbət açan məşhur Bakı qəzetlərinin səhifələrində tez-tez çəkilirdi.
 
 

Azər­bay­can­çı­lıq ide­o­lo­gi­ya­sı­nın in­ki­şa­fın­da, cə­miy­yət­də ge­niş ya­yıl­ma­sın­da qa­dın zi­ya­lı­la­rın, xey­riy­yə­çi­lə­rin, fi­kir adam­la­rı­nın da bö­yük əmə­yi olub. Ta­ri­xi­miz­də elə qa­dın şəx­siy­yət­lər var ki, on­la­rın fə­a­liy­yə­ti, işıq­lı əməl­lə­ri gü­nü bu gün də fəxrlə xa­tır­la­nır.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB