Bəşəriyyət qadınla yüksələcək

Bəşəriyyət qadinla yüksələcək

Allah Hz. Məryəmi Bütün Aləmlərin Qadınlarına Üstün Etmişdir. Hz. Məryəm həyatının hər anında, gördüyü hər işdə Allaha yönələn, Allahın adını ucaldan, Rəbbimizə ürəkdən bağlı, səmimi mömindir. 

Allahın Quranda diqqət çəkdiyi qadınlardan biri də Misirdə olan Əzizin arvadıdır. Hz.Yusuf qardaşlarının özünə qurduğu tələ nəticəsində kölə taciri tərəfindən bu Misirli Əzizə satılmışdır. 

Allah Quranda iman edənlər üçün iki nümunəvi qadından bəhs etmişdir. Bunlardan biri Hz. Məryəm, digəri isə Fironun xanımıdır. 

Hz. Süleyman yaşadığı dövrdə Allahın lütfü və nemətləri sayəsində əsrlər sonra belə insanları heyrətləndirən böyük hökmranlıq qurmuşdur.

Bəzi insanlar İslamda qadına nə qədər böyük bir əhəmiyyət və dəyər verildiyindən xəbərsizdirlər.

Pages

“Bu dövrdə uşaq yetişdirmək çox çətindir” deyənlərdənsinizsə “Mütləq etməli olduğunuz “ və “qətiyyən etməyəcəyiniz” bəzi davranışlara diqqət etsəniz, yaxşı ana-ata olmaq o qədər də çətin deyil.

Yaraladılışdan insanlar qadın və kişi olaraq fərqlidirlər. Onların arasındakı münasibətlərin sağlam olması üçün iki cinsin də qarşı tərəfin özündən fərqli olduğunu bilməsi gərəkdir. Əks təqdirdə bizim hiss etdiyimizi onun da hiss etməsini və ya bizim istədiyimizi istəməsini arzulayarıq.

Ailə iki nəfərin qurduğu bir müəssisədir. Ailə sağlam bir cəmiyyətin formalaşması üçün qoyulan bir kərpicdir; necə ki, sağlam daşlardan sağlam bir qala inşa edilir. Ailə kralların belə girə bilmədiyi bir qaladır.

Analarımız bizim üçün çox müqəddəs insanlardır. Bəzən özləri yeməyib bizləri yedirən, özləri geyinməyib bizləri geyindirən, azacıq xəstələndikdə belə başımızın üstündə dayanıb səhərə qədər bizə keşik çəkən, rahatlığını, ömrünü-gününü bizlərə sərf edən yenə anadır. 

20-ci yüzilliyin əvvəllərindən qadınlar iş həyatlarını qurmağa başladılar. Demək olar ki, hər sahədə işləyən qadınlar iş həyatına aid çətinliklərlə yanaşı bir çox başqa problemlərlə də qarşılaşdılar.

Pages

Azər­bay­can­çı­lıq ide­o­lo­gi­ya­sı­nın in­ki­şa­fın­da, cə­miy­yət­də ge­niş ya­yıl­ma­sın­da qa­dın zi­ya­lı­la­rın, xey­riy­yə­çi­lə­rin, fi­kir adam­la­rı­nın da bö­yük əmə­yi olub. Ta­ri­xi­miz­də elə qa­dın şəx­siy­yət­lər var ki, on­la­rın fə­a­liy­yə­ti, işıq­lı əməl­lə­ri gü­nü bu gün də fəxrlə xa­tır­la­nır.

Bir ailə dağılarkən “Arşın sütünları titrəyir” buyuraraq Peyğəmbərimiz (s.ə.s.), ailə birliyinin, xoşbəxtliyinin ciddiliyini vurğulayır. Boşanmaların səbəbini araşdırdığımız zaman ciddi səbəblərlə yanaşı, əsassız səbəblərlə də qarşılaşırıq. 

İnsanlığın bir qütbündə əyləncə və  zövq bataqlığında qara pul kimi xərclənən qadınlar, bir qütbündə isə həyatının mənasını fədakarlıqda görən  dünyanı  çiynində daşıyan qadınlar durur.

Sara xanımı Azərbaycan tarixşünaslığında əbədi yaşadan onun qədim Bakının (İçərişəhərin) tarixi ilə bağlı tədqiqatlarıdır.

Hənifə xanım Məlikovanın adı Azərbaycan tarixinə ilk maarifçi qadınlardan biri kimi düşüb. Azərbaycanda 1908-ci ildə yaradılan ilk qadın xeyriyyə cəmiyyətinin yaradılmasının təşəbbüsçüşü də məhz Hənifə xanım Məlikova olub. Hənifə xanım Azərbaycanın ictimai xadimi Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşıdır. Hənifə xanım məşhur "Nicat" cəmiyyətinin Azərbaycan qadın xeyriyyə cəmiyyətinin yaradıcılarından biri olmuşdur.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB