Bəşəriyyət qadınla yüksələcək

Bəşəriyyət qadinla yüksələcək

Aristotel isə  "Qadın yarımçıq yaradılmış kişidir"  deyirdi.  

Müasir həyatda hicablı qadın çox zaman iman və igidlik təcəssümünə çevrilir. Həqiqətən, Rəbbimiz başörtüsü geyməyi buyurmaqla qadına böyük rəhmət lütf etmişdir. Dinini təbliğ etmək hər müsəlmanın vəzifəsidir. 

Qadınlarla yaxşı rəftar edin.Əgər onlardan xoşunuz gəlməsə belə… Ola bilər ki, bir şeydən sizin xoşunuz gəlməsə də Allah onda bir çox xeyir təqdir etmişdir.

İslam dini, qadın hüquqları üzərində xüsusilə dayanmış və qadına, heç bir nizam və sistemin vermədiyi müstəsna bir məqama sahib qılmışdır.

Qadınların savadlanması, təhsil almaları, elm öyrənmələri hər zaman olduğu kimi günümüzdə də öz aktuallığını qoruyur. İlk növbədə qadın evinin sahibəsi, ona əmanət edilən övladlarının ən əsas tərbiyəçisidir. Bunun üçün qadın elm öyrənməli, təhsil almalıdır ki, uşaqlarına yaxşı təlim-tərbiyə versin. 

Pages

Cəmiyyətin ən kiçik çəyirdəyi ailədir. Ailə ocağı   nə qədər sağlam olarsa  cəmiyyətin  səviyyəsi də  bir o qədər yüksələr.

 “Uşaq ailənin güzgüsüdür” deyiblər. Onun cəmiyyətdə fərd, şəxsiyyət kimi inkişafında ailədən gələn tərbiyə vacib rol oynayır. Tərbiyənin isə təməli hələ ana bətnində ikən qoyulur.

 Şərq dünyasının ilk mesenatı H.Z.Tağıyev millətin tərəqqisində qadının rolunu düzgün qiymətləndirərək

Haram qazanılan çörəyi yeyərkən qadına günah gəlirmi,məsələsi bir az qəliz məsələdir.Müasir dövrdə evin çörəyini kişi qazanmalıdır deyə qəti bir qanun yoxdur təbii ki, qadınlar da çörək qazanma imkanına sahibdirlər, amma bunun fərqi yoxdur, evə əgər bircə  tikə də haram girirsə, bu min tikə halalı bərbad edir.

“Vətən sevgisi imandandır” deyiblər. Nədən belədir görəsən? Bunun hikmətini axtarsaq? belə nəticəyə gəlmək olar ki, məhz  imanımıza xas olan dəyərləri yaşayıb həyata keçirmək üçün vətənə ehtiyac var. Böyüklərin dediyi kimi “Din vətəndə yaşanar, bayraq vətəndə dalğalanar və namus vətəndə qorunar”.

Pages

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın təhsili uğrunda mübarizənin geniş yayılmasında, qadın məktəblərinin yaradılmasında, burada təlim-tərbiyə işlərinin təşkilində mütərəqqi qadın pedaqoqlar - Hənifə xanım Məlikova, onun qızı Qəribsoltan xanım, Şəfiqə xanım Əfəndizadə, Xədicə xanım Ağazadə, Ədilə xanım Şahtaxtinskaya, Səkinə xanım Axundzadə, Rəhilə xanım Hacıbababəyova, Nabat xanım Nərimanova, Gövhər xanım Qazıyeva və digərlərinin böyük xidmətləri olub. 

Azərbaycan oftalmologiyasının ən layiqli nümayəndələrindən biri Əməkdar elm xadimi, professor Sona xanım Vəlixan olmuşdur (1883-1982)

Səkinə xanım Mirzə Heybət qızı Axundzadə Azərbaycanın ilk qadın dramaturqu və müəllimlərindən biridir. Yazıçı Mirzə Heybət Axundzadənin qızıdır

Tədqiqatçılar bildirir ki, tanınmış zadəgan ailəsindən çıxmış Tuqanova-Muxtarovanın adı Azərbaycanda məşhur adamların xeyriyyəçilik fəaliyyətindən söhbət açan məşhur Bakı qəzetlərinin səhifələrində tez-tez çəkilirdi.
 
 

Azər­bay­can­çı­lıq ide­o­lo­gi­ya­sı­nın in­ki­şa­fın­da, cə­miy­yət­də ge­niş ya­yıl­ma­sın­da qa­dın zi­ya­lı­la­rın, xey­riy­yə­çi­lə­rin, fi­kir adam­la­rı­nın da bö­yük əmə­yi olub. Ta­ri­xi­miz­də elə qa­dın şəx­siy­yət­lər var ki, on­la­rın fə­a­liy­yə­ti, işıq­lı əməl­lə­ri gü­nü bu gün də fəxrlə xa­tır­la­nır.

Pages

Aydınlığa Doğru İB | Copyright © 2015

Created by ONNEKS LAB